Realizované projekty

TRIPLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje obecnie projekt  pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej do mocy 1MW na terenie Gminy Wisznia Mała”, którego przedmiotem jest budowa pierwszej w regionie, wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej, służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o mocy 997,9 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (m.in.: elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery, okablowanie oraz pozostałe oprzyrządowanie).

Zakres planowanego przedsięwzięcia to przede wszystkim, prace przygotowawcze, czyli wyłonienie wykonawcy prac oraz zakup niezbędnych komponentów budowlanych (panele, inwertery, okablowanie, kontenerowa stacja transformatorowa), następnie wykonanie prac budowlanych, oraz wykonanie konstrukcji oraz montaż ogniw fotowoltaicznych, wykonanie infrastruktury elektroenergetycznej, a także prace powykonawcze, czyli sprawdzenie sprawności urządzeń oraz uruchomienie farmy fotowoltaicznej. W ramach projektu planuje się również ogrodzenie terenu siatką oraz zasianie trawy na biologicznie czynnej powierzchni, wykonanie monitoringu terenu.

Dzięki realizacji powyższego zakresu osiągnięty zostanie główny cel projektu, tj. wzrost udziału OZE w produkcji energii elektrycznej poprzez budowę farmy fotowoltaicznej do mocy 1 MW na terenie obszaru Gminy Wisznia Mała, zlokalizowanej na Dolnym Śląsku.

Firma zrealizuje także cele szczegółowe, do których można zaliczyć zmniejszenie wykorzystania w regionie energochłonnych, tradycyjnych źródeł energii; podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego; wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru Dolnego Śląska; zwiększenie aktywności samorządów lokalnych w kreowaniu i realizacji lokalnej polityki energetycznej; poprawa wizerunku województwa dolnośląskiego, poprzez zwiększenie udziału innowacyjnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej.

Rezultatem projektu będzie zaś produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE.

Projekt realizowany jest przy wsparciu ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 3.1. „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych,  schemat nr 3.1.A „Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).”

Całkowita wartość projektu, wynikająca z podpisanej umowy dotacyjnej, wynosi 4.431.853,75 zł, przy czym wkład Funduszy Europejskich, tj. dofinansowanie wynosi  2.243.694,31 zł.

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest pod adresem: ul. Krzemieniecka 56, 54-613 Wrocław.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1104461

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1132261