POLITYKA JAKOŚCI

Celem firmy TRIPLEX jest osiągnięcie pełnego zadowolenia Klientów z jakości dostarczanych przez nas wyrobów i świadczonych usług, a przez to umocnienie uznanej pozycji rynkowej w dziedzinie sprzedaży wyrobów pirotechnicznych i wykonywania pokazów.
Dążymy do tego celu poprzez sprzedaż wyłącznie wyrobów gwarantowanej jakości, wysokie kwalifikacje personelu oraz analizę preferencji i potrzeb naszych Klientów i ciągłe doskonalenie naszej pracy.

Nasze podejście do jakości
Nasza Polityka Jakości jest oparta na kilku podstawowych zasadach:
o Wsłuchujemy się w potrzeby naszych Klientów i dopasowujemy rozwiązania,
o Przy planowaniu procesów identyfikujemy potencjalne błędy i podejmujemy niezbędne działania w celu zapobiegania tym błędom,
o Rozumiemy jak istotne jest stałe podnoszenie kompetencji, aby wykonywać swoją pracę profesjonalnie i zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia oraz wiedzy naszych pracowników w swojej pracy koncentrujemy się na jak najlepszym poznaniu i spełnieniu wymagań klientów.
Nasze podejście do klientów i stron zainteresowanych

W odniesieniu do wszystkich stron zainteresowanych przestrzegamy następujących zasad:
• prowadzenie działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
• przestrzeganie zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego;
• podnoszenie kwalifikacji personelu;
• stałe spełnianie wymagań normy ISO 9001:2015 i innych mających zastosowanie wymagań w szczególności Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/29/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych;
• zaangażowanie kierownictwa w wyzwalanie aktywności i zachęcanie pracowników do poszukiwania metod doskonalenia organizacji pracy.

Mierzalne cele operacyjne, ustalane co roku przez Zarząd Spółki, są do wglądu wszystkich zainteresowanych.
Cały personel Spółki zna i stosuje Politykę Jakości oraz zasady zawarte w Księdze Jakości i towarzyszącej dokumentacji.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz spełniania mających zastosowanie wymagań.

 

Mienice, 2018.03.23                                               Prezes Zarządu