Prawo

W branży pirotechnicznej każde działanie jest uregulowane prawnie.

Poznaj najważniejszych z nich:

Nazwa dokumentuPublikacja
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/29/UE
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (wersja przekształcona)
Published: 2013-06-12
OJ : JOL_2013_178_R_0027_01
CELEX : 32013L0029
DYREKTYWA 2007/23/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 23 maja 2007 r.
w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych
Published: 2013-07-04
CELEX : 02007L0023-20130704
CONSOLIDATION : 2007L0023/20130704
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku)Rozporządzenie 1272/2008 – tekst skonsolidowany
Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowiaRozporządzenie 2017/542 – tekst skonsolidowany
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.Dziennik Ustaw 1999 Nr 57Poz. 608 tom 1
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na brońDziennik Ustaw 2000 Nr 79Poz. 898 tom 1
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami itechnologią oprzeznaczeniu wojskowym lub policyjnymDziennik Ustaw 2001 Nr 67Poz. 679 tom 1
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. omateriałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnegoDziennik Ustaw 2002 Nr 117Poz. 1007 tom 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 września 2002 r. w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów itechnologii oprzeznaczeniu wojskowym lub policyjnymDziennik Ustaw 2002 Nr 163Poz. 1346 tom 1
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowychDziennik Ustaw 2002 Nr 190Poz. 1590 tom 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnegoDziennik Ustaw 2002 Nr 194 Poz. 1633 tom 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnegoDziennik Ustaw 2002 Nr 194Poz. 1633 tom 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnegoDziennik Ustaw 2002 Nr 194Poz. 1634 tom 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r. wsprawie instytucji wydających opinie omożliwości spełnienia warunków technicznych iorganizacyjnych podczas prac zużyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnegoDziennik Ustaw 2002 Nr 203 Poz. 1716 tom 1
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. wsprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych iinnych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenieDziennik Ustaw 2002 Nr 50Poz. 453 tom 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnymDziennik Ustaw 2003 Nr 143Poz. 1394 tom 1
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. wsprawie badań psychiatrycznych ipsychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnegoDziennik Ustaw 2003 Nr 158Poz. 1536 tom 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. wsprawie bezpieczeństwa ihigieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, wtym wyrobów pirotechnicznychDziennik Ustaw 2003 Nr 163Poz. 1577 tom 1
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2004 r. wsprawie numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz rejestru materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnegoDziennik Ustaw 2004 Nr 262Poz. 2616 tom 1
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowejDziennik Ustaw 2004 Nr 88 Poz. 839 tom 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnegoDziennik Ustaw 2005 Nr 129Poz. 1081 tom 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sposobu przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tymczasowym magazynieDziennik Ustaw 2005 Nr 139Poz. 1166 tom 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki iPracy z dnia 28 lipca 2005 r. wsprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnegoDziennik Ustaw 2005 Nr 158Poz. 1328 tom 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroliDziennik Ustaw 2005 Nr 46Poz. 437 tom 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnegoDziennik Ustaw 2005 Nr 76 Poz. 667 tom 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu przechowywania w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenówDziennik Ustaw 2010 Nr 163Poz. 1102 tom 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnymDziennik Ustaw 2010 Nr 222Poz. 1451 tom 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnymDziennik Ustaw 2012Poz. 1008 tom 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanejDziennik Ustaw 2012Poz. 1027 tom 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznychDziennik Ustaw 2012Poz. 1202 tom 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznychDziennik Ustaw 2012Poz. 1202 tom 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczania obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeńDziennik Ustaw 2012Poz. 1231 tom 1
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnymDziennik Ustaw 2012Poz. 234 tom 1
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełnianiaDziennik Ustaw 2012Poz. 966 tom 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedażyDziennik Ustaw 2013Poz. 343 tom 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnegoDziennik Ustaw 2013Poz. 775 tom 1
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynkuDziennik Ustaw 2016 Poz. 542 tom 1
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnegoDziennik Ustaw 2016 Poz. 805 tom 1
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowychDziennik Ustaw 2016 Poz. 808 tom 1
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznychDziennik Ustaw 2016 Poz. 818 tom 1
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo amunicjiDziennik Ustaw 2016Poz. 897 tom 1
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroliDziennik Ustaw 2017Poz. 1740 tom 1
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnegoDziennik Ustaw 2017Poz. 1791 tom 1
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnegoDziennik Ustaw 2017Poz. 283 tom 1
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustawDziennik Ustaw 2018 Poz. 1338 tom 1
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnymDziennik Ustaw 2019 Poz. 1214 tom 1
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznychDziennik Ustaw 2019Poz. 382 tom 1
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.Dziennik Ustaw 2019Poz. 45 tom 1
Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.Dziennik Ustaw 2019Poz. 769 tom 1